Huisreglement/algemene voorwaarden

ME Fysio

Huisregelment/ algemene voorwaarden

Intake

Als u voor de eerste keer komt zullen wij uw gegevens noteren. Wij vragen u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Indien u door een huisarts/specialist verwezen bent, neemt u de verwijsbrief mee.

Als uw persoonsgegevens gedurende de behandeling wijzigen, geef dit dan s.v.p. aan ons door.

U dient zelf na te kijken in uw polis hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. Indien u niet Aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, krijgt u zelf de rekening.

Geregistreerde gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Afspraken

Bij de eerste behandeling krijgt u van ons een afsprakenkaartje. Neem deze iedere behandeling mee, zodat de nieuwe afspraken hierop genoteerd kunnen worden. Dit voorkomt eventuele misverstanden.

Indien u niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Zegt u wel tijdig af, dan zijn hier géén kosten aan verbonden.

Diefstal/ verlies/schade

Neem uw waardevolle spullen altijd mee naar de ruimte waar we behandelen (de fitnesszaal of behandelkamer). In de fitnesszaal zijn ook kluisjes aanwezig. Hier gaat 20 cent in, u krijgt dit geld weer terug als u het kluisje leegmaakt. Er zijn ook kluisjes beschikbaar waar geen geld in hoeft, maar die u kunt sluiten met een zelf meegebracht hangslot.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

U kunt de tijdschriften in de wachtkamer lezen, echter deze dienen op de praktijk te blijven liggen en mogen niet mee naar huis genomen worden.

De informatiefolders die in de wachtkamer liggen zijn bedoeld om mee te nemen.

Hygiëne

Wij doen ons uiterste best om de behandelomgeving zo schoon mogelijk te houden. Wij verwachten van u dat u hieraan meewerkt door zowel uw eigen als onze hygiëne te bewaken. Wij willen dat u een eigen handdoek mee neemt om op de behandelbank te leggen of om mee te nemen de fitnesszaal in. In de fitnesszaal dient u schone (niet op de straat gedragen) schoenen te dragen.

U dient zich volgens algemeen geldende normen en waarden te gedragen. Indien u aanstoot gevend gedrag vertoont, zal u uit de praktijk verwijderd worden.

In onze praktijk geldt een rookverbod.

Training

Deelname aan training buiten de fysiotherapie afspraken om, is voor eigen risico. Als u gaat trainen dient u schone (niet op de straat gedragen) schoenen te dragen en makkelijk zittende kleding.

U bent aansprakelijk voor door u aangerichte schade aan ME Fysio.

Gewichten, halters en andere materialen dient u na gebruik terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats. Bij onvoldoende kennis van de apparatuur kunt u ons altijd om advies vragen.

Klachtenregeling

Wij willen graag tevreden cliënten en stellen uw mening op prijs. Door uw op- en aanmerkingen kunnen wij onze zorg verbeteren. Wij vragen u ons aan te spreken op de punten waar u ontevreden over bent, zodat wij ons hier bewust van worden en deze als aandacht/verbeterpunten kunnen meenemen om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Wij stellen ons open op en horen graag van u wat u stoort/anders zou willen zien. Door met elkaar in gesprek te gaan willen wij klachten/problemen voorkomen.

Heeft u een klacht/opmerking/verbeterpunt, of wilt u een ongeval melden, dan kunt u dit doen middels ons klachtenregistratieformulier ( te vinden bij klachtenregeling).

Wij hebben binnen ME Fysio een interne klachtenregeling en daarnaast zijn we aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

Ook kunt u via de Koninklijke Nederlandse Genootschap Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van ons, het fitnesspersoneel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houden wij een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze wet bevat regels met betrekking tot:

 • Het doel van de registratie.
 • De aard van de gegevens die worden geregistreerd.
 • Het beheer van de gegevens.
 • De personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Wij gaan zorgvuldig met de gegevens om. Wij hebben naast de Wet op bescherming persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement

Hierin zijn de volgende zaken opgenomen:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen.
 • Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers (tijdens vakantie, ziekte of zwangerschap) of de collega fysiotherapeut van ME Fysio.
 • Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U kunt de gegevens die over u zijn vastgelegd zien, dit dient u aan uw fysiotherapeut te vragen.
 • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling en wij door de verzekering dienen in te vullen worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven
 • Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Om de kwaliteit van de fysiotherapie te behouden en ontwikkelen moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat aangeven bij uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Indien u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit aan ons laten weten of een klachtenregistratieformulier invullen.

 

 

ME Fysio, fysiotherapie, J.C. Beetslaan 157 Hoofddorp
× STEL JE VRAAG VIA WHATSAPP